Hoe het werkt

Zoek naar vragen

Zoek naar vragen

Creëer gratis je persoonlijke Seezers account en blader door de vragen van bedrijven uit verschillende sectoren.

Zoek naar vragen

Stuur je idee in

Omschrijf je goede idee zo kort en duidelijk mogelijk en vertel het bedrijf waarom jouw idee zo goed is. Een idee insturen kan in slechts 20 seconden!

Zoek naar vragen

Win prijzen

Lever zoveel ideeën in als je kan bedenken en maak kans op fantastische prijzen. Houd je mailbox en de website dus goed in de gaten!

Algemene voorwaarden voor deelnemers

Er zijn andere voorwaarden voor organisaties. Deze zijn hier te vinden.

1. Algemeen

1.1 De hier genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties waarbij Seezers en consumenten die gebruik maken van de diensten van Seezers betrokken zijn.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Seezers: de website en de handelsnaam Seezers waarmee de onderneming aan organisaties ideeën levert die door deelnemers zijn verzonnen.
 • Deelnemers: Deelnemers van het onder A. bedoelde product/dienst. Dit zijn personen die zich op de website van Seezers hebben geregistreerd en meedoen met het bedenken van ideeën en kans maken op prijzen.
 • Vragen: Vragen waar organisaties ideeën voor willen hebben en die Seezers op haar website plaatst.
 • Organisaties: Bedrijven/instellingen die Seezers opdracht hebben gegeven om hun vragen op de website te plaatsen of potentiële bedrijven/instellingen die in de toekomst hun vragen eventueel op de website van Seezers willen plaatsen.
 • Prijswinnaar: Een deelnemer die het beste idee heeft bedacht op de vraag die een organisatie aan Seezers heeft aangeleverd.
 • Dienstsite: De website die door Seezers als medium wordt gebruikt om ideeën van deelnemers te ontvangen.
 • Gebruikers: Organisaties en deelnemers gezamenlijk.


1.3 Seezers heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. Wanneer de algemene voorwaarden zijn gewijzigd, wordt de wederpartij persoonlijk op de hoogte gebracht en heeft zij het recht om de overeenkomst op te zeggen.

1.4 Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken.

1.5 Kennelijke verschrijvingen en drukfouten zijn niet bindend voor Seezers noch voor de deelnemers van het via de desbetreffende website te verkopen of te ontvangen dienst.

2. Gebruiksvoorwaarden voor diensten

2.1 De diensten van Seezers zijn slechts toegankelijk voor bij Seezers geregistreerde deelnemers, die op grond van Nederlandse wetgeving gerechtigd zijn juridische bindende overeenkomsten te sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten nimmer toegankelijk voor personen die van het gebruik van de dienst tijdelijk dan wel definitief zijn uitgesloten. Indien deelnemers niet voldoen aan deze voorwaarden, verzoekt Seezers deze personen geen gebruik te maken van de diensten van Seezers. Seezers is bevoegd om naar eigen inzicht het gebruik van de dienstsite te verbieden.

2.2 Als geregistreerd deelnemer van Seezers kunt u zich kosteloos inschrijven voor de nieuwsbrief van Seezers. Opzeggen voor deze nieuwsbrief kan via de opzegfunctie die in elke nieuwsbrief staat of op deze pagina. Bij ieder ander communicatiemoment is tevens een mogelijkheid opgenomen om uw abonnement op te zeggen. Uw gegevens worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2.3 Door de inschrijving als abonnee van de nieuwsbrief van Seezers gaan deelnemers akkoord met door Seezers vast te stellen voorwaarden voor die nieuwsbrief.

2.4 De deelnemer verbindt zich ertoe bij de registratie voor de dienstsite van Seezers correcte naam, adres en andere gevraagde gegevens te verstrekken. Seezers is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen als gevolg van de verstrekking van onjuiste gegevens. Wanneer er andere gegevens worden verstrekt dan de correcte persoonsgegevens kan de toegang tot de dienst ontzegd worden.

2.5 De minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar of met toestemming van ouders/voogd.

2.6 Iedere deelnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruikersaccount en inloggegevens. Iedere deelnemer dient de gegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze gegevens in geen enkel geval door te geven aan derden.

3. Privacy beleid

Seezers houdt zich aan alle privacy regelgeving. Geen enkel persoonsgegeven die door Seezers wordt verkregen, zoals adres, e-mail, telefoonnummer wordt door Seezers aan derden verstrekt zonder toestemming van de deelnemer. Het persoonsgegeven kan uit de database van Seezers worden verwijderd.

4. Vragen beantwoorden

4.1 Kennelijke verschrijvingen en drukfouten zijn niet bindend voor Seezers noch voor de organisaties van de te plaatsen vraag.

4.2 Bij onduidelijkheid over de inhoud van een vraag is de tekst op de dienstsite leidend.

4.3 Ieder idee dat door een deelnemer wordt ingestuurd leidt tot een overeenkomst tussen de deelnemer en de organisatie waarbij Seezers alleen een faciliterende rol heeft. Door het uitbrengen van een idee gaat de deelnemer akkoord met de huisregels en voorwaarden van Seezers.

4.4 Een winnende deelnemer dient binnen 14 (veertien) dagen na het verstrijken van de eindtijd die voor de vraag staat te horen dat hij/zij een prijs gewonnen heeft.

4.5 Een winnende deelnemer wordt door de desbetreffende organisatie gekozen en door Seezers persoonlijk op de hoogte gebracht.

4.6 Wanneer een deelnemer een prijs heeft gewonnen ontvangt hij/zij een bevestigingsmail. Hierin staat hoe de afhandeling van de gewonnen prijs verder verloopt.

4.7 Seezers heeft het recht om de gebruikersnaam en profielfoto van een winnende deelnemer op de website te vermelden.

4.8 Indien daartoe dringende redenen bestaan, behoudt Seezers zich het recht voor een vraag vroegtijdig van de website te verwijderen.

4.9 Alle ideeën die ingestuurd worden, worden goedgekeurd mits het geen aanstootgevende woorden of grof taalgebruik of bevat.

4.10 De door deelnemers ingestuurde ideeën vallen vanaf het moment van plaatsen onder het eigendomsrecht van de organisatie. Er kan later geen beroep worden gedaan op de ingebrachte ideeën.

4.11 De te winnen prijs wordt in de informatietekst van de vraag getoond.

5. Publieksprijs / stemmen

5.1 De publieksprijs wordt op basis van een algoritme bepaald

5.2 Noch Seezers, noch de organisatie die het vraagstuk plaatst en de prijzen ter beschikking stelt heeft invloed op de publieksprijs.

5.3 Het stemmen op een eigen, of andermans ideeën dient op normale/eerlijke wijze te gebeuren

5.4 Bij overduidelijke overtreding van artikel 5.1 behoudt Seezers het recht om stemmen ongeldig te verklaren.

5.5 Bij een gelijk aantal stemmen gaat de publieksprijs naar de deelnemer die het winnende aantal stemmen als eerst heeft bemachtigd.

6. Annulering en wijziging

6.1 Ieder idee dat op de website van Seezers wordt ingestuurd is te allen tijde onherroepelijk. Indien de deelnemer het idee heeft ingestuurd en het door Seezers wordt aanvaard, is de deelnemer VERPLICHT zich aan de geldende voorwaarden van Seezers te houden.

6.2 Na het insturen van een idee kan de deelnemer deze niet meer wijzigen of annuleren.

6.3 De deelnemer kan een ingestuurde idee niet herroepen. Ook niet als een organisatie dit idee heeft gebruikt om een product te ontwikkelen.

7. Uitkeren van gewonnen prijzen

7.1 De organisatie die het vraagstuk heeft geplaatst bepaald de winnaars in de backend van ons systeem. Enkel de voornaam en het emailadres van de winnaars wordt met het bedrijf gedeeld zodat organisatie en winnaar met elkaar in contact kunnen treden. We geven bij organisaties aan dat de gedeelde gegevens expliciet gebruikt mogen worden om in contact te treden voor verdere afhandeling van de gewonnen prijs.

7.2 De prijs zal zo snel mogelijk naar de deelnemer worden verzonden. Dit is echter afhankelijk van de organisatie die de prijs ter beschikking heeft gesteld.

7.3 Prijzen verworven uit technische storingen, fouten en/of bugs in het systeem zullen niet worden uitgekeerd.

7.4 Als het winnende idee is gegeven door meerdere deelnemers wordt de geldprijs uitgekeerd aan de deelnemer die het idee als eerst heeft ingestuurd.

7.5 Organisaties dienen binnen 14 dagen contact met de winnaar opgenomen te hebben. De winnaar heeft vervolgens ook 14 (veertien) dagen de tijd om te reageren op het verzoek van de organisatie. Indien de organisatie na 14 dagen geen gegevens heeft ontvangen van de winnaar zal Seezers schriftelijk of telefonisch contact op proberen te nemen met de prijswinnaar, afhankelijk van de beschikbare gegevens van de prijswinnaar. Mocht er binnen 7 (zeven) dagen geen contact met de prijswinnaar opgenomen kunnen worden dan blijft de prijs nog 69 (negenenzestig) dagen beschikbaar. Mocht er na het verstrijken van deze periode geen gehoor zijn, dan vervalt de prijs.

8. Schending van regels bij een vraag of transactie via de website

Seezers behoud zich het recht voor om deelnemers onmiddellijk een waarschuwing te sturen, haar toegang tot de door Seezers geleverde diensten te beëindigen, dan wel de toegang tot de dienst tot nader order op te schorten indien de deelnemer:

 • Zich niet houdt aan de door Seezers gestelde regels/voorwaarden of de documenten die daar integraal deel van uitmaken.
 • Het onmogelijk maakt de gegevens die aan Seezers geleverd zijn te controleren. Het is voor Seezers onmogelijk om alle gegevens van deelnemers te controleren. Deelnemers hebben hun eigen verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en zijn jegens Seezers aansprakelijk voor schade die Seezers lijdt en kosten die zij maakt als gevolg van aan een deelnemer toe te rekenen onjuiste of onvolledige opgave van gegevens. Laatstgenoemde staat in voor zijn/haar bevoegdheid tot het sluiten van een overeenkomst c.q. het insturen van een idee.
 • Het imago van Seezers schendt.
 • Onder onjuiste naam een profiel heeft aangemaakt of gewijzigd of een gebruikersnaam heeft die door een derde partij als aanstootgevend of krenkend beschouwd kan worden, of om andere redenen een profiel heeft aangemaakt met valse bedoelingen.

9. Intellectueel eigendom

Alle elementen van de diensten van Seezers zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Seezers en/of haar leveranciers en gerelateerde rechten. Echter behoren de ingestuurde ideeën als uitzondering tot eigendom van de organisatie die de vraag plaatst. De deelnemer gaat er mee akkoord dat de door hem/haar ingestuurde ideeën tot eigendom van de organisatie die de vraag plaatst behoren. De deelnemer draagt reeds nu voor alsdan alle intellectuele eigendomsrechten over aan de organisatie die de vraag heeft geplaatst op de door de deelnemer ingestuurde ideeën.

10. Beperking aansprakelijkheid / overmacht

10.1 Seezers selecteert de vragen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Seezers aanvaardt binnen redelijke grenzen met inachtneming van de wettelijke regels de verantwoordelijkheid voor de vragen en andere diensten van organisaties, die Seezers op haar website aanbiedt.

10.2 De deelnemer die een klacht heeft over de kwaliteit van de desbetreffende dienst van Seezers is gehouden eventuele schade waar mogelijk te vermijden en zoveel mogelijk te beperken. Verder is de deelnemer verplicht om Seezers en eventueel de desbetreffende organisatie alle informatie en medewerking te verlenen om de klacht op te lossen en de schade te beperken.

10.3 Voor zover toegelaten op grond van de wet, vrijwaart de deelnemer Seezers voor iedere aansprakelijkheid voor aan de deelnemer toe te rekenen schade, voor zover voortvloeiend uit of verband houdend met via Seezers aangeboden producten of diensten, met inbegrip van mislukte of voltooide transacties.

10.4 Seezers is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen op grond van deze overeenkomst die redelijkerwijs buiten haar macht liggen. Indien Seezers aansprakelijk is voor schade als gevolg van een haar toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst met de deelnemer zal naar een oplossing worden gezocht die voor beide partijen redelijk is.

10.5 Seezers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade van technische storingen.

10.6 Seezers aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de deelnemer of ten opzichte van enige derde voor indirecte- of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) verlies van gegevens, derving van winst, inkomsten of omzet, hoe ook veroorzaakt (voortvloeiend uit nalaten of handelen in strijd met deze overeenkomst).

11. Klachten

11.1 Een deelnemer die een klacht heeft met betrekking tot de door Seezers verrichte diensten dient zijn klacht zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na de datum waarop de vraag gesloten is, volledig, gemotiveerd en duidelijk omschreven aan Seezers kenbaar te maken.

11.2 Bij Seezers ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 (veertien) dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Seezers binnen de termijn van 14 (veertien) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de deelnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.