Hoe het werkt

Zoek naar vragen

Zoek naar vragen

Creëer gratis je persoonlijke Seezers account en blader door de vragen van bedrijven uit verschillende sectoren.

Zoek naar vragen

Stuur je idee in

Omschrijf je goede idee zo kort en duidelijk mogelijk en vertel het bedrijf waarom jouw idee zo goed is. Een idee insturen kan in slechts 20 seconden!

Zoek naar vragen

Win prijzen

Lever zoveel ideeën in als je kan bedenken en maak kans op fantastische prijzen. Houd je mailbox en de website dus goed in de gaten!

Algemene Voorwaarden voor organisaties

Er zijn andere voorwaarden voor deelnemers. Deze zijn hier te vinden.

1. Algemeen

1.1 De hier genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties waarbij Seezers en organisaties die gebruik maken van de diensten van Seezers betrokken zijn.

1.2 Naast deze algemene voorwaarden zijn voor organisaties ook de algemene voorwaarden deelnemers van toepassing.

1.3 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Seezers: de website en de handelsnaam Seezers waarmee de onderneming aan organisaties ideeën levert die door deelnemers zijn ingestuurd.
 • Deelnemers: Deelnemers van het onder A. bedoelde product/dienst. Dit zijn personen die zich op de website van Seezers hebben geregistreerd en meedoen met het bedenken van ideeën en kans maken op prijzen.
 • Vragen: Vragen waar organisaties ideeën voor willen hebben en die Seezers op haar website plaatst.
 • Organisaties: Organisaties die Seezers opdracht hebben gegeven om hun vragen op de website te plaatsen of potentiële organisaties die in de toekomst hun vragen eventueel op de website van Seezers willen plaatsen.
 • Prijswinnaars: Een deelnemer die het beste idee heeft bedacht op een vraag die een organisatie aan Seezers aanlevert.
 • Dienstsite: De website die door Seezers als medium wordt gebruikt om ideeën van deelnemers te ontvangen.
 • Partijen: Seezers en de organisatie gezamenlijk.
 • Gebruikers: Organisaties en deelnemers gezamenlijk


1.4 Seezers heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. Wanneer de algemene voorwaarden zijn gewijzigd, wordt de wederpartij persoonlijk op de hoogte gebracht en heeft zij het recht om de overeenkomst op te zeggen.

1.5 Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken.

1.6 Kennelijke verschrijvingen en drukfouten zijn niet bindend voor Seezers noch voor de deelnemers van het via de desbetreffende website te verkopen of te ontvangen dienst.

2. Overeenkomst, offerte en bevestiging

2.1 Offertes uitgebracht door Seezers zijn vrijblijvend en 30 (dertig) dagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.2 Opdrachten dienen door de organisatie schriftelijk te worden bevestigd. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Seezers nadat deze schriftelijk door Seezers zijn bevestigd.

2.3 Wanneer de organisatie eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Seezers wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij Seezers, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

3. De uitvoering van de overeenkomst

3.1 Seezers zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de organisatie naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de organisatie bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Seezers de organisatie op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

3.2 De organisatie is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Seezers mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

3.3 Een door Seezers opgegeven termijn voor het volbrengen van de te verlenen dienst heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De organisatie dient Seezers in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.

3.4 Alvorens tot plaatsing van vragen wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen deze te controleren en schriftelijk goed te keuren.

3.5 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Seezers te worden meegedeeld.

4. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht en het auteursrecht, toe aan de organisatie.

4.2 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Seezers te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is de organisatie niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4.3 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de organisatie noch Seezers jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot gegevens.

5. Gebruik en rechten

5.1 Wanneer de organisatie volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Seezers, worden de rechten van de door Seezers geleverde ideeën overgedragen aan de organisatie.

5.2 Al het door Seezers in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van Seezers totdat de organisatie alle verplichtingen uit de met Seezers gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Het door Seezers geleverde, dat onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De organisatie is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

5.3 Seezers heeft met inachtneming van de belangen van de organisatie, de vrijheid om het idee/ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. Dit geschiedt wel in overleg met de organisatie.

5.4 Organisaties dienen binnen 14 dagen na bekendmaking van de prijswinnaars contact met hen opgenomen te hebben. De winnaar heeft vervolgens ook 14 (veertien) dagen de tijd om te reageren op het verzoek van de organisatie. Indien de organisatie na 14 dagen geen gegevens heeft ontvangen van de winnaar zal Seezers schriftelijk of telefonisch contact op proberen te nemen met de prijswinnaar, afhankelijk van de beschikbare gegevens van de prijswinnaar. Mocht er binnen 7 (zeven) dagen geen contact met de prijswinnaar opgenomen kunnen worden dan blijft de prijs nog 69 (negenenzestig) dagen beschikbaar. Mocht er na het verstrijken van deze periode geen gehoor zijn, dan vervalt de prijs.

5.5 Enkel de voornaam en het e-mailadres van het account waarmee de organisatie bij Seezers geregistreerd staat wordt met de winnaar gedeeld zodat er contact kan worden opgenomen over het afwikkelen van de gewonnen prijs. Er wordt aan de winnaar expliciet vermeld dat deze gegevens enkel voor het innen van de te gewonnen prijs gebruikt mag worden.

6. Honorarium en bijkomende kosten

Indien Seezers door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Seezers gehanteerde honorariumtarieven.

7. Betaling

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Seezers nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de organisatie in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Seezers gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de organisatie. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW.

8. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1 Wanneer de organisatie een overeenkomst opzegt, dient de organisatie, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

8.2 Indien de overeenkomst door Seezers wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de organisatie, dient de organisatie, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

8.3 De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de organisatie bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn omvatten.

8.4 Zowel Seezers als de organisatie hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

8.5 In geval van ontbinding door de organisatie wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Seezers zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij de organisatie bewijst dat Seezers ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Seezers vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Seezers is niet aansprakelijk voor:

 • Fouten of tekortkomingen in gegevens en informatie dat door de organisatie aan Seezers ter hand is gesteld.
 • Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de organisatie, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
 • Fouten of tekortkomingen in tekst op gegevens, indien de organisatie zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.

9.2 Seezers is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:

 • Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
 • Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de organisatie aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • Schenden van de geheimhoudingsplicht ten opzichte van de organisatie mits deze is aangegaan.

10. Overige bepalingen

10.1 Het is de organisatie niet toegestaan enig recht uit een met Seezers gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

10.2 Partijen zijn genoodzaakt gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen.

10.3 Op de overeenkomst tussen Seezers en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.